Umowa wypożyczenia - wzór

“Zdrowe Koła”                                                            www.zdrowekola.pl
ul. Słowackiego 32                                                                603 548 994
Gardna Wielka 76- 213


                                              UMOWA WYPOŻYCZENIA


    Zawarta w dniu …...................2015r. w Gardnie Wielkiej pomiędzy firmą Puk ,Puk Eko

 Agnieszką Pajdo z siedzibą przy ulicy Juliusza Słowackiego 32 w Gardnie Wielkiej

zwaną dalej Wypożyczalnią Rowerów a........................................................

.zamieszkałą/ym w ….............................,legitymującym się

dowodem osobistym:seria..............................,
numer..................................., tel.kontaktowy zwaną/ym

dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.

                                                                   &1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie roweru szt.............według regulaminu wypożyczalni.
                                                                   &2
Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni.
                                                                   &3
Rower szt.....................................................zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w

dniu...................................2015r., o godzinie …........................

Przewidywany czas wypożyczenia................................................

Miejsce zwrotu Gardna Wielka,

 ul. Juliusza Słowackiego 32 inne......................................................
                                                                  &4
Pobrano kaucję za rower w wysokości...............................................
                                                                  &5
Do innych, nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie

znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane

będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu wypożyczalni.


…................................                                              ….......................

Przedstawiciel Wypożyczalni                                               Wypożyczający